آموزش تنظیم ریموت درب اتوماتیک

آموزش درب برقی ( آموزش ریست کردن مدار کنترل زومر )

آموزش درب برقی ریست کردن مدار کنترل زومر وقتی کنترل ریست می شود تمام مقادیر برنامه ریزی شده حذف می شود. کلیدهای (GENوLMP)را فشار داده و نگه دارید تا لامپ LED”WL شروع به چشمک زدن کند. لامپ LED”WL خاموش می شود تمام اطلاعات حذف می شوند کلیدها را رها کنید. لامپ LED”WL به حالت چشمک […]